افتتاح شده

پروژه های افتتاح شده

1-راه اندازی مرکز مانیتورینگ اتوبوسرانی کرمان

2-راه اندازی سیستم بلیط الکترونیک در سازمان اتوبوسرانی کرمان

3-اجرای تقاطع های غیر همسطح دانش،سه راهی معلم،باقدرت،ابوذر و .....

4-پل ولیعصر

5-تقاطع غیر همسطح بهشتی(سیدی)