بازدید معاونین فنی شهرداری از کارخانه ارس گرانیت رفسنجان

بازدید معاونین فنی شهرداری از کارخانه پارس گرانیت رفسنجان

به گزارش روابط عمومی معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری کرمان،معاونین فنی مناطق و مدیران و کارشناسان فنی معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری کرمان از کارخانه پارس گرانیت رفسنجان بازدید کردند.