گزارش تصویری از روند تکمیل تقاطع غیر همسطح شهید الله دادی(ابوذر)

گزارش تصویری از روند تکمیل تقاطع غیر همسطح شهید الله دادی(ابوذر)