مسدود شدن مسیر شمال به جنوب (سه راه زهره کرمانی به سمت میدان آزادی )خیابان بهمنیار

از روز شنبه11/7/94خیابان بهمنیار از سمت شمال به جنوب به منظور اغاز احداث تقاطع غیرهم سطح مسدود می شود