مهم ترین عامل کاهش ترافیک در تقاطع ها ، عبور عابرین در زمان مناسب می باشد

 

مهم ترین عامل کاهش ترافیک در تقاطع ها ، عبور عابرین در زمان مناسب می باشد

به گزارش روابط عمومی معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری کرمان

طبق بررسی های انجام شده یکی از عوامل بروز ترافیک در محدوده تقاطع ها، عابرین پیاده می باشند و این در صورتی است که اگر عابرین پیاده با توجه به چراغ مخصوص خود از تقاطع عبور کنند می توان گفت که قسمت اعظم ترافیک از بین می رود .

همانگونه که می دانید سیستم فرماندهی تقاطع ها براساس زمان تنظیم می شود که خود برنامه خاصی دارد و تنظیم این زمان در هر تقاطع متغیر می باشد حال به این نکته توجه کنید که در یک تقاطع خودروئی پشت چراغ قرمز ایستاده تا زمان سبز فرا رسد و بتواند حرکت کند ولی به محض اینکه چراغ مجوز حرکت می دهد و راننده قصد حرکت می کند عابر پیاده ایی قدم به معبر سواره رو می گذارد و در این هنگام راننده دوباره متوقف و تمامی خودروهایی که پشت سر او هستند به ناچار ترمز می کنند و اگز زمان عبور هر عابر پیاده را هم یک ثانیه حساب کنیم ، زمانی که برای تخلیه این مسیر از تقاطع ها در نظر گرفته شده بود از دست می رود و همین امر ، باعث ترافیک می شود سازمان ترافیک به منظور فرهنگ سازی و همچنین دید کامل عابر پیاده به منظور آگاهی از زمان عبور ایمن از سال گذشته تحقیقاتی را با یک شرکت مشاور آغاز کرد و بعد از آنالیز داده ها به این نتیجه رسید که اگر بتوان چراغ سبز و قرمز را در سطح آسفالت و در دید عابرین پیاده نصب کند ، اثر بخش بیشتری دارد به همین منظور، این تجهیزات در دو طرف خط عابر پیاده اجرا شد که در هنگام سبز شدن مسیر گذرگاه ، عابر می تواند با ایمنی کامل از عرض تقاطع عبور کند .

این طرح در حال حاضر ضلع شمال غربی تقاطع ولی عصر مسیر خیابان شهید رجایی اجراء گردیده است که براساس اولویت و در صورت استقبال از این طرح توسط شهروندان ، تمامی مسیرهای گذرگاه  عابر پیاده به این سیستم تجهیز می گردد .