معرفی مدیر عامل

مهندس علی نیک طبع

مدرک تحصیلی: لیسانس مهندسی عمران

سوابق خدمت: سرپرست دفتر عمران شهردار - شهردار منطقه بافت قدیم - معاون شهرسازی منطقه دو

معاون فنی و عمرانی منطقه دو - معاون خدمات شهری منطقه دو - جانشین معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری